Serwis

Ogólne zasady serwisowania sprzętu komputerowego

CSS Centrum Usług IT

Ogólne zasady serwisowania sprzętu komputerowego w firmie COMP S.A.

1. COMP S.A. nie ponosi odpowiedzialności za dane na dyskach twardych i innych nośnikach przekazanych ze sprzętem do naprawy. COMP nie jest zobowiązany do utworzenia kopii ani do odtworzenia oryginalnej zawartości dysku po naprawie.

 

2. COMP S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody w sprzęcie powstałe w jego transporcie do siedziby Serwisu. Celem uniknięcia szkód Klient zobowiązany jest do odpowiedniego zapakowania przesyłanego do naprawy sprzętu w sposób należycie zabezpieczający sprzęt przed przypadkowymi szkodami w transporcie. W przypadku nieprawidłowego zapakowania COMP może obciążyć Klienta dodatkowymi kosztami w kwocie 25zł niezbędnymi do odpowiedniego opakowania sprzętu przed jego wysyłką do Klienta po usunięciu podanej przez Klienta usterki.

   
W przypadku odbioru naprawionego sprzętu za pośrednictwem firmy przewozowej, Klient jest zobowiązany zbadać stan przesyłki niezwłocznie przy odbiorze, w obecności Kuriera i sporządzić protokół reklamacji.

 

3. Sprzęt zostanie zdiagnozowany tylko pod kątem usterki podanej przez Klienta.

 

4. Testowanie i wycena sprzętu są bezpłatne.

 

5. Ekspertyza w zakresie wyceny kosztów naprawy, ważna jest 14 dni kalendarzowych od daty jej wykonania.

 

6. Pierwsza płatność pobierana jest gotówką (w przypadku wysyłek opcja „za pobraniem”) lub kartą płatniczą.

 

7. Użytkownik, podając dane osobowe, oświadcza, że:

 • są one zgodne z prawdą,
 • zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez COMP S.A. w celu promocji (marketingu) produktów i firm,
 • zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez producentów sprzętu do celów związanych z naprawą gwarancyjną sprzętu będącego w posiadaniu użytkownika.

 

8. Klient zobowiązany jest do odbioru sprzętu nie później niż w terminie 14 dni od daty pierwszego wezwania do odbioru. W przypadku nie odebrania sprzętu w terminie 14 dni od daty pierwszego wezwania do odbioru, strony ustalają karę umowną w wysokości 25pln za każdy dzień zwłoki, a po 50 dniach zwłoki COMP S.A. ma prawo do sprzedaży sprzętu w imieniu Klienta za cenę ustaloną przez COMP S.A. z prawem zaliczenia jej na poczet kar umownych.

 

9. Podane kwoty są cenami netto i nie zawierają podatku VAT

 

10. COMP S.A. udziela 3-miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę naprawy w przypadku urządzeń nie objętych gwarancją producenta licząc od daty zakończenia naprawy. Wymienione części posiadają gwarancję producenta.

 

11. Wymienione na gwarancji, uszkodzone części zamienne pozostają własnością producenta.

 

12. W przypadku napraw płatnych COMP S.A. zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wykonania usługi, jednocześnie deklarując, że korzystać będzie z odstąpienia w szczególności w przypadku niedostępności części zamiennych.

 

13. Klient składa niniejszym następujące oświadczenie: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę COMP S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 116 do celów związanych z wystawieniem faktury, realizacją naprawy gwarancyjnej, przekazywaniem informacji handlowych oraz podejmowaniem działań marketingowych w formach prawem dozwolonych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (DZ.U. nr 133/97, poz. 883) oraz Ustawa z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144). Przysługuje mi prawo do poprawiania moich danych osobowych.”

 

14. Administratorem danych jest COMP S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do obsługi zapytania lub wniosku. Jestem świadomy/a, że bez mojej wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z póź. zm.) oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub rozpatrzenia zgłoszonego wniosku.

 

 

        _____________                   __________________

                   Data                                Czytelny podpis

 

 

Zalecenia przed wysłaniem sprzętu do serwisu:

 • Zabezpieczyć dane zawarte na dyskach twardych i innych nośnikach.
 • Sprawdzić czy ewentualne nieprawidłowości z działaniem komputera nie są spowodowane wirusem.
 • Sprawdzić czy akumulatory są naładowane i czy komputer jest właściwie podłączony do sieci.
 •  Odtworzyć oryginalną konfigurację sprzętową poprzez re-instalację oprogramowania lub w przypadku urządzeń typu PDA – poprzez zresetowanie.

UWAGA!!!

 • Re-instalacja oprogramowania i zresetowanie urządzenia wiąże się z utratą wszystkich danych zawartych na dyskach i innych nośnikach.
 • Prosimy o umieszczanie na każdej paczce wysyłanej do nas, naklejek ostrzegawczych „ostrożnie szkło, nie rzucać”.
 • Każdy sprzęt powinien być wysyłany w opakowaniach zabezpieczających przed przypadkowym uszkodzeniem w czasie transportu.
 • Instrukcję jak odpowiednio spakować sprzęt można znaleźć w na stronie DPD Polska bądź pod poniższymi adresami internetowymi:

      https://www.dpd.com.pl/var/storage/original/application/4abcdb1d0b0e2681e53e43bd2996721d.pdf

      https://www.dpd.com.pl/var/storage/original/application/2433a76de5b36eba7e8ff43dd1f0259f.pdf

      https://www.dpd.com.pl/var/storage/original/application/3551ce418ca1db46da95c4f3de91c802.pdf

 • W związku z procedurą reklamacyjną firmy ubezpieczeniowej zajmującej się naszymi przesyłkami bardzo prosimy każdego odbiorcę przesyłek wysyłanych przez naszą firmę o dokładne sprawdzenie zawartości w obecności kuriera i w przypadku ewentualnego uszkodzenia sporządzenia protokołu szkody.
 • Szczegółowe warunki serwisowania dostępne są w procedurach opisujących danego producenta:http://www.comp.com.pl/pl/oferta/uslugi_it/serwis/sprzet