Strefa Klienta

Dane osobowe (Klauzula informacyjna dla Klientów serwisu)

Klauzula informacyjna dla Klientów serwisu

Administrator danych osobowych i Inspektor Ochrony Danych

Administrator: Comp S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 116
02-230 Warszawa, tel.: +48 22 570 38 00

Inspektor: Mikołaj Franas, e-mail: iod@comp.com.pl.

Cel przetwarzania danych, podstawa prawna, kategorie danych osobowych

Podstawą Przetwarzania danych osobowych są:

art. 6 ust. 1. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Comp S.A., którym jest: prowadzenie zarobkowej działalności gospodarczej, świadczenie usług serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego dla Producentów, z którymi zawarta została stosowna umowa, zawieranie i wykonywanie umów z Producentami, prowadzenie rozliczeń z Klientami, ochrona interesów, w tym dochodzenie przez Comp S.A. należności od Klientów oraz obrona przed roszczeniami ze strony Klientów, kontakt z Klientami).

Przetwarzanymi danymi osobowymi mogą być:

1. dane identyfikacyjne, takie jak: imię i nazwisko, firma, NIP.

2. dane adresowe (adres zamieszkania lub adres firmy),

3. inne dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej),

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane w następujących celach: zawarcie oraz wykonywanie umów pomiędzy Comp S.A. a producentami sprzętu IT, prowadzenie serwisu sprzętu IT, prowadzenie rozliczeń przez Comp S.A., cele księgowo–rachunkowe, monitorowanie realizacji zawartych umów, dochodzenie roszczeń przez Comp S.A., obrona przed roszczeniami, umożliwienie kontaktu z Klientami.

Kategorie odbiorców danych

Możemy udostępniać Państwa dane innym podmiotom w tym producentom sprzętu IT, z którymi Administrator zawarł stosowną umowę.

Źródło pochodzenia danych osobowych

Państwa dane osobowe, które podlegają przetwarzaniu przez Comp S.A., zostały pozyskane bezpośrednio od Klientów.

Okres przechowywania danych

Usunięcie Państwa danych nastąpi nie wcześniej niż po wykonaniu wszelkich zobowiązań wynikających z umów zawartych pomiędzy Comp S.A oraz producentami sprzętu IT, a także nie wcześniej niż po upływie terminów wynikających z przepisów prawa, w tym upływie terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z ww. umów lub czynów niedozwolonych, terminów wynikających z przepisów podatkowych.

Profilowanie i transfer danych osobowych

Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.

Przysługujące prawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Państwu następujące prawa:

  • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody;
  • prawo dostępu do danych osobowych;
  • prawo żądania sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia danych osobowych;
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) – w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO;
  • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedziba w Warszawie, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa